Особливості організації управління у режимі НС

Управління заходами щодо локалізації та ліквідації НС і захисту населення головами комісій із ТЕБ і НС начальники ЦЗ здійснюють, як правило, з РПУ розгорнутих у районах НС.

Безперервність та надійність управління досягається в першу чергу організацією стійкого зв'язку. Для цієї мети використовуються загальнодержавні відомчі мережі зв'язку, а також засоби зв'язку територіальних та регіональних органів управління, військ та спеціалізованих, воєнізованих формувань МНС.

При організації управління необхідно враховувати тимчасові показники виникнення стихійних лих, аварій і катастроф та швидкоплинність зміни ситуації.

Реалізація плану реагування здійснюється на першому етапі органами повсякденного управління (оперативно-чергові служби) ЄДС ЦЗ, якиоповіщають склад органів управління, населення, сили котрі необхідно задіяти негайно, контролюють взаємодію, здійснюють збір достовірної інформації про сформовану обстановку, здійснюють коригування прогнозу, по готовності доповідають голові комісії з ТЕБ та НС про обстановку та проведених заходах з моменту виникнення НС.

По прибуттю складу органів управління керівництво діями сил та засобів, проведенням евакозаходівприймають на себе начальник ЦЗ , голова комісії з ТЕБ та НС та голова евакокомісії.

Практика ліквідації наслідків НС державного рівня виявила необхідність введення деяких особливостей в управління заходами і діями у сфері ЦЗ. Для координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади рішенням Кабінету Міністрів України утворюється спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС (далі – Урядова комісія) та призначається керівник ліквідації НС. Робочим органом Урядової комісії є міжвідомчий оперативний штаб (далі – штаб), до роботи в якому залучаються посадові особи структурних підрозділів МНС і представники інших центральних органів виконавчої влади. Персональний склад штабу визначається на етапі планування керівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності і господарювання).

Порядок та режим роботи штабу встановлює призначений Урядовою комісією керівник ліквідації НС. Термін збору штабу: у робочий час – 30 хвилин, у неробочий – 1 година 30 хвилин. Місце роботи штабу – Кризовий центр МНС. В апараті центральних органів виконавчої влади, які залучаються до реагування на НС, утворюються оперативні групи реагування на НС. Склад, порядок і місце їх роботи, забезпечення засобами зв'язку та оргтехніки визначаються керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.Термін готовності до роботи зазначених оперативних груп: у робочий час – 30 хвилин, у неробочий – 1 година 30 хвилин. Керівництво організацією та проведенням робіт у зоні НС до прибуття (призначення) керівника ліквідації НС покладається на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації держадміністрації, на території якої виявлено об'єктивні передумови або факт виникнення НС. Для здійснення оперативних заходів з управління регіональна комісія утворює регіональну оперативну групу. Держадміністрація, на території якої виникла НС, призначає керівника регіональної оперативної групи, визначається її склад, порядок та місце роботи (пункт управління). Термін формування регіональної оперативної групи: у робочий час – 1 година, у неробочий – 1 година 30 хвилин.

Для оцінки характеру і наслідків НС, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, безпосереднього управління підпорядкованими силами та засобами Системи утворюються та направляються до зони НС:

оперативна група МНС, до складу якої входить група управління аварійно-рятувальними загонами ЦЗ з пересувним командним пунктом;

оперативні групи центральних органів виконавчої влади, залучені до ліквідації НС;

оперативні групи Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають військові формування у зоні НС та поблизу;

оперативна група СБУ;

оперативні групи органів управління інших сил, залучені до ліквідації НС.

Склад оперативних груп визначають керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності і господарювання). Оперативні групи, розташовані в зоні НС, за винятком оперативної групи СБУ, підпорядковуються керівнику ліквідації НС та входять до складу його пункту управління. Оперативні групи центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності і господарювання), що прибувають у зону НС, повинні бути забезпечені засобами пересування, зв'язку, автоматизації та матеріально-технічними засобами для автономної роботи. Порядок роботи кожної оперативної групи, місце розгортання і пересування пунктів управління узгоджується з керівником ліквідації НС.Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру; та Загальне положення про спеціальну комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня затвердженні Кабінетом Міністрів України [34].Спеціальні комісії з ліквідації НС техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівнів(далі - комісії) є координаційними органами, яки утворюються рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій у разі виникнення НС відповідно регіонального, місцевого або об'єктового рівня. Основними завданнями комісій є:організація виконання плану заходів щодо ліквідації НС;формування плану заходів щодо захисту населення і територій від наслідків НС;безпосередня організація та координація діяльності структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків НС;забезпечення життєдіяльності постраждалого населення. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:координує діяльність структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з виконанням комплексу робіт з ліквідації НС, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення, функціонування об'єктів соціальної, комунально-побутової, промислової та аграрної сфери, проведення відбудовних робіт;визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні НС;організовує роботу щодо ліквідації НС та визначає комплекс заходів щодо ліквідації її наслідків;залучає до проведення робіт з ліквідації НС та відбудовних робіт відповідні аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування;вносить до відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації пропозиції стосовно виділення додаткових коштів для здійснення першочергових заходів щодо ліквідації НС;вивчає ситуацію, що склалася, та готує інформацію МНС, керівництву відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про вжиття заходів реагування на НС, причини її виникнення, хід відбудовних робіт; організовує роботу, пов'язану з визначенням розміру збитків унаслідок НС, та затверджує відповідні акти;організовує інформування населення про стан справ, наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації та правила поведінки;організовує проведення моніторингу стану довкілля на території, що зазнала впливу НС;здійснює прогноз розвитку НС;вносить керівництву місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації пропозиції про заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків НС та проведенні відбудовних робіт;організує надання допомоги потерпілим та сім'ям загиблих унаслідок НС;виконує інші необхідні функції з ліквідації НС у межах своїх повноважень. Комісія має право:залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи комісії, працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;давати структурним підрозділам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівництву підприємств, установ та організацій відповідні доручення з питань, що належать до її компетенції;утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань, що належать до її компетенції, робочі групи із залученням до них відповідних спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.Роботою комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - його перший заступник або один із заступників. Голова комісії, його заступники та персональний склад комісії затверджуються рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, керівника підприємства, установи та організації з урахуванням рівня надзвичайної ситуації. Періодичність, термін та місце проведення засідань комісії визначається її головою. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, що підписується головою комісії.Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією.

Робота штабу, як робочого органу комісії визначається положенням про штаб з ліквідації НС техногенного та природного характеру [40].

Залежно від рівня НС утворюється штаби з ліквідації НС, відповідно, загальнодержавного, регіонального, місцевого або об'єктового рівня;

До роботи в штабі залежно від рівня НС залучаються керівники аварійно-рятувальних служб та формувань, що беруть участь у ліквідації НС, спеціалісти відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Персональний склад штабу з ліквідації НС визначає уповноважений керівник з ліквідації НС, який забезпечує його діяльність та встановлює режим роботи.

Основним завданням штабу з ліквідації НС є:

- оцінка характеру і наслідків НС;

- підготовка пропозицій для прийняття рішення щодо локалізації або ліквідації НС;

- безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних робіт з ліквідації НС.


7822064211122315.html
7822126847847150.html
    PR.RU™