Інформаційні технології експертних систем

За останні десятиліття значного поширення у різних галузях діяльності набули експертні системи. Відмітною рисою комп'ютерних програм, названих експертними системами є здатність накопичувати знання і досвід висококваліфікованих фахівців у будь-якій вузькій пpeдметній галузі. Потім за допомогою цих знань користувачі експертних систем, що мають не дуже високу кваліфікацію, можуть вирішувати свої поточні завдання настільки ж успішно, як caмі експерти. На даний момент експертні системи мають відповідати таким вимогам:

1. Використання не поверхових знань у вигляді евристичних правил, а глибинних, що становлять собою теорії предметних галузей і загальні стратегії вирішення проблем.

2. Розміщенні інформації у вигляді складних ієрархічних уявлень, що містять мережі фреймів, продукції та логічні моделі.

3. Здатність вирішувати завдання з динамічних предметних галузей, тобто тих галузей, знання про які можуть змінюватися безпосередньо в процесі роботи.

4. Обов'язкова наявність бази даних з повною інформацією.

5. Здатність аналізувати знання, що містяться в системі, виявляючи суперечності між накопиченими раніше знаннями і отриманими від експерта, встановлювати факт їх неповноти чи помилковості.

Найбільший прогрес серед комп'ютерних інформаційних технологій спостерігається в царині розробки експертних систем. Вони дають можливість фахівцю одержувати консультації експертів щодо будь-яких проблем, інформація про які міститься в системах. Подібність інформаційних технологій, використовуваних в експертних системах і системах підтримки прийняття рішень, полягає в тому, що обидві вони забезпечують високий рівень підтримки прийняття рішень.

Класифікація інформаційних технологій

Інформаційні технології можна класифікувати:

1. За функціями забезпечення управлінської діяльності:

· технології підготовки текстових документів на основі текстових процесорів;

· технології підготовки ілюстрацій і презентацій на основі графічних процесорів;

· технології підготовки табличних документів на основі використання табличних процесорів;

· технології розробки програм на основі алгоритмічних, об'єктно-орієнтованих і логічних мов програмування;

· технології систем керування базами даних;

· технології підтримки управлінських рішень на основі систем штучного інтелекту;

· гіпертекстові технології і технології мультимедіа.

2. За типом інтерфейсу користувача:

· командний;· графічний інтерфейс користувача;

· інтерфейс пошукових систем.

3. За ступенем просторової взаємодії та за способом побудови мережі, що відбиває ту чи іншу форму і ступінь використання обчислювальних мереж:

· локальні;

· багаторівневі;

· розподілені.

4. За предметними областями, що обслуговуються:

· бухгалтерський облік;

· банківська діяльність;

· податкова діяльність;

· страхова діяльність та ін.

Існує велика кількість класифікацій інформаційних технологій за різними критеріями та показниками.

Технічна база сучасних інформаційних технологій

Технічною базою сучасних інформаційних технологій, а отже, і систем слід вважати весь комплекс технічних засобів забезпечення інформаційних технологій, серед яких виділяють засоби комп'ютерної техніки, засоби комунікаційної техніки і засоби організаційної техніки, а також програмне забезпечення.

Коротко зупинимося на основних поняттях і тенденціях розвитку окремих елементів технічної складової інформаційних систем і технологій.

Засоби комп'ютерної техніки складають базис усього комплексу технічних засобів інформаційних технологій і призначені насамперед для обробки і перетворення різних видів інформації, яка використовується в управлінській діяльності.

Засоби комунікаційної техніки забезпечують одну з основних функцій управлінської діяльності – передачу інформації в межах системи керування й обмін даними із зовнішнім середовищем, передбачають використання різноманітних методів і технологій, у т.ч. із застосуванням комп'ютерної техніки.

Засоби організаційної техніки призначені для механізації й автоматизації управлінської діяльності у всіх її проявах.


7823346875493897.html
7823371921480610.html
    PR.RU™