QıŞDA XURMA

Soyuq bir qış gьnь Zəkəriyya Məryəmin otağına getmək ьзьn ibadətgaha yьksələn hьndьr nərdivanla yuxarı qalxırdı. Onun ьзьn bir qədər зцrək və bir az sьd aparırdı.

Zəkəriyya su arxının şır-şır səsinə bənzər bir səs eşitdi. Orada Məryəmdən başqa heз kəs yox idi. Məryəm onu seзib, pak saxlamış Rəbbi ilə raz-niyaz edirdi.

Zəkəriyya yavaşca otağa daxil oldu. Qəribə bir səhnə gцrdь. O gцrdь ki, ətri otağın fəzasını doldurmuş bir qab təzə xurma Məryəmin qarşısındadır.

Zəkəriyya təəccьblə dedi:

-Bunları haradan gətirdin?

Məryəm цzьnьn parlaq mələk simalı зцhrəsi ilə və təvazцkarlıqla dedi:

-Bunlar Allahın tərəfindəndir. Həqiqətən, Allah istədiyi bəndəsinə hesabsız ruzi verir.

Zəkəriyyanın bьtьn vьcudu imanla doldu. O цz-цzьnə dedi:

«Allah yay meyvəsini qışın ortasında imanlı bəndələrinə ruzi edir».

Gьnlər цtdь. Yay fəsli зatdı. Zəkəriyya Bətul Məryəmin gцrьşьnə gəldi. Gцrdь ki, o, mehrabında Allah ьзьn səcdə edir və qarşısında portağal dolu bir qab vardır. Zəkəriyya Allahın yanında belə bir məqam və dərəcəsi olan bu cavan qıza bьtьn vьcudu ilə ehtiram gцstərirdi.

Allah-təala Məryəmə lьtf gцstərir, ona hesabsız ruzi verirdi. O цz xцrəyini otağında gцrьrdь. Зьnki, o, Allah-təalaya tapşırılmışdı. Hətta əgər acından цlsəydi də heз vaxt saleh qadın olan anasının etdiyi nəzirə gцrə otağından зıxmazdı.

ZƏKƏRİYYANıN DUASı

Zəkəriyya Allah dərgahında Məryəmin məqam və dərəcəsini gцrdь. O, Allahın ona qış meyvəsini yayda və yay meyvəsini qışda nəsib etdiyini bildi. Allah hər şeyə qadirdir. O istədiyi məxluquna hesabsız ruzi əta edər.Saleh və təqvalı kişi olan Zəkəriyya namaz qılmaq ьзьn ayağa qalxdı. O, Allah dərgahına dedi:

«İlahi! Цz qьdrətinlə mənə pak bir цvlad əta et!»

Qəflətən mehrabın fəzasını bir nur bьrьdь. Zəkəriyya mələklərin onu зağırdığını eşidirdi:

-Allah-təala sənə Yəhya adlı bir цvladının olacağını mьjdə verir. Bundan qabaq heз kəs belə adlanmamışdır.

Zəkəriyyanın arzusu qəbul olundu. O, paklıq, dьzgьnlьk və imanda Məryəm kimi bir цvlad arzusunda idi. Amma, dedi:

-Necə mən цvlad sahibi ola bilərəm. Halbuki, yoldaşım doğmur və qocalmışdır.

Mələklər dedilər:

-Belədir. Allahın buyurdu ki, bu iş onun ьзьn asandır.

Zəkəriyya dedi:

-Haradan bilim ki, Allah Yəhyanı mənə əta edəcəkdir?

Mələklər dedilər:

-Əlaməti budur ki, sən ьз gecə danışıq qьdrətini əldən verəcəksən.

Gecə зatan kimi hər şey qaranlığa qərq oldu. Zəkəriyya hiss etdi ki, dili ağac kimi olub və qətiyyən sцz danışa bilmir. O, mehriban və bağışlayan Allaha səcdə etdi.

Allah-təala ona, uca məqama зatacaq pak bir цvlad əta etdi. Zəkəriyya ibadətgahdan зıxdı. O, camaata moizə etmək istədi. İstəyirdi onlara desin ki, Allahı unutmayın, ona səcdə edin, həmişə onu yad edin. Amma, dili цz ixtiyarında deyildi. Zəkəriyya onlara səmanı gцstərdi. Yə`ni, ey Bəni-İsrail! Orada sizin əməllərinizə nəzarət edən birisi var. Ey qцvm! Allaha zikr edin və onu xatırlayın.Ьз gecə keзdi. Zəkəriyya hələ də danışıq qabiliyyətini itirmişdi. Dцrdьncь gьn цz saleh yoldaşı Yəsabata dedi:

-Allah-təala mənə Yəhya adlı bir цvladımız olacağını xəbər vermişdir.

O saleh qadın dedi:

-Yəhya? Necə də qəribə bir addır. Həm də axı mən doğmayan bir qadınam. Mən necə цvlad sahibi ola bilərəm?

Zəkəriyya dedi:

-Allah-təala hər şeyə qadirdir.

Yaradılmışların qanunları onun əlindədir. Yer və gцy onun ixtiyarındadır. Bizim atamız Adəmi torpaqdan yaradan odur.

MЦ`CЬZƏ

O zaman yəhudilər daş ьrəkli insanlar idilər. Gцrdьkləri şeydən başqa bir şeyə iman gətirməzdilər. Onların bə`zisi sehrlə məşğul olur, bə`ziləri isə qızıl və cəvahirat mə’mulatları dьzəldirdilər. Amma, hamısı mal-dцvləti hər şeydən зox sevirdilər.

Onlar gьnbəgьn Musanın gцstərişlərindən uzaqlaşırdılar.

Ona gцrə də Allah-təala onları bu qəflətdən oyatmaq istədi.

Allah Zəkəriyyaya bir цvlad əta etdi. Onun sonsuz həyat yoldaşı hamilə oldu. Ondan bir цvlad doğuldu. Kцrpənin ьzь iman və məhəbbət nuru ilə parlayırdı.

Hənnədən isə Məryəm adlı bir qız doğuldu. Allah-təala İmrana bцyьk məqama зatacaq bir цvladın olmasını və`də vermişdi. Amma, İmran, цvladı Məryəmi gцrməzdən qabaq dьnyadan getdi.

Allah Məryəmi pak saxladı. Onu insanlar ьзьn nişanə etdi və ondan başqa bir nişanə vьcuda gəldi.

MЬJDƏ

Məryəm tənha halda ibadətlə məşğul idi. Зцhrəsi nurla parlayırdı. Ьrəyi ulduzların arasında pərvaz edir və gцyləri seyr edirdi.

O pak və cavan qız səhər зağının şeh damcısı kimi parlayırdı. Ьrəyi nur saзırdı. Ruhu şəffaf və lətif idi; sanki nura bьrьnmьş dьnyalarda pərvaz edirdi.

Məryəm цz ətraf aləmindən ayrılmışdı və onunla dьnya arasında kiзik bir pəncərədən başqa bir şey qalmamışdı. O, həmin pəncərədən yaşıl təpələrin arxasında olan mavi ьfьqlərə baxırdı.

Birdən otağı nurla doldu. Nur halqası arasında bir cavanı gцrdь. Məryəm qorxaraq dedi:

-Əgər təqvalısansa, sənin şərindən rəhimli Allaha pənah aparıram.

O cavan dedi:

-Ey Məryəm! Mən sənin rəbbinin elзisiyəm. Gəlmişəm ki, sənə pak bir цvlad bağışlayam.

Məryəm həya və utancaq halda dedi:

-Mən hələ heз kəslə evlənməmişəm. Necə цvlad sahibi ola bilərəm?

Məryəm цzь mц`cьzə idi. Amma, indi, tezliklə doğulacaq başqa bir bцyьk mц`cьzənin anası olacaqdı. O isə hələ də qız idi.

Mələklər dedilər:

-Ey Məryəm! Məsələ belədir: Rəbbin buyurub ki, bu iş mənim ьзьn asandır. Biz onu insanlar ьзьn nişanə edəcəyik. O, bizim tərəfimizdən bir rəhmətdir. Bu, sona зatmış bir işdir. Daha danışmağa ehtiyac yoxdur.

Mələk Məryəmə yaxınlaşdı və onun kцynəyinə ьfьrdь. Məryəm hiss etdi ki, onun vьcudunun dərinliklərinə bцyьk və зox nьfuzlu bir ruh daxil oldu.

Mələk gцzdən itdi. Məryəm bildi ki, qarşıda зətin gьnləri olacaqdır. O bцyьk bir məs`uliyyəti daşımalıdır.

Məryəm цz bətnində ilahi ruhu və əzəmətli bir vьcudu daşıyırdı. Amma, nigaran və narahat idi ki, kim ona inanacaqdır. Camaat necə inanacaq ki, atasız uşaq doğula bilər?

Mьbarək kцrpə Məryəmin pak bətnində inkişaf etdi. Aydın bir səhər vaxtı Məryəm yaxınlıqdakı təpələrə yollandı. O, heyrət iзində idi. Amma, Allaha imanı, onun iradəsini daha da gьcləndirmişdi.

Məryəm yoruldu. O bir xurma ağacının budağı yanında oturdu. Mцhkəm doğuş ağrısı hiss etdi. Məryəm qışqırdı:

-Kaş bundan цncə цlьb, xatirələrdən silinəydim!

Məryəm dьşьnьrdь ki, atasız bir цvladı olduğu ьзьn ona kim inanacaqdır?

Birdən kцrpənin səsi eşidildi. O, Məryəmə mьraciət edərək deyirdi.

-Anam qəmgin olma! Allah sənin ьзьn bir su arxı hazırlamışdır. Ondan iз və xurma ağacına sцykən! Sənin ьзьn təzə xurma tцkьləcək. Onlardan ye və sudan iз. Onlar gцzlərini işıqlandır.

Məryəm rahatlıq hiss etdi. Yavaş-yavaş qəlbinə daxil olan su arxı kimi idi. Amma, nigaranlıqla dedi:

-Oğlum! Camaat necə? Ey Allahın Ruhu! Camaata nə deyim?

-Ana! Onlara de ki, Allah ьзьn oruc tutmuşam. Bu gьn heз kəslə danışmayacağam.

Mц`cьzə olan İsa doğuldu. Allahın qьdrətinə və onun insanlara qarşı rəhmli olmasına bir nişanə olmaq ьзьn atasız bir kцrpə doğuldu. Pak kцrpə anasının ьzьnə təbəssьm edirdi. Anası onu qucağına aldı. Sonra isə onu gцtьrьb, qцvmьnə tərəf qayıtdı.

Məryəm təpələrdən ibadətgaha doğru endi. Camaat qəribə bir mənzərəyə şahid oldular. Цz-цzlərinə dedilər:

«Məryəm цzь ilə bir kцrpə gətirir. İmranın qızı Məryəm bir uşaqla gəlir. Hənnənin qızı Məryəm hələ evlənməyib, amma, bir kцrpəsi var».

-Nə olub?

-Nə oldu?

-Necə? Harada olub?

Məryəm цzьnьn ibadətgahdakı otağına yollandı.

Bu həyəcanlı xəbər hər yerə yayıldı. Dillər əzbəri oldu. Hamı təəccьb edirdi. İmanlı insanlar sakit durmuşdular. Amma, bə`zi insanlar dillərinə pis sцzlər gətirirdilər.

Zəkəriyya camaatın acı sцzlərini eşidirdi. Keşişlərin qulağına da bə`zi şaiyələr зatdı. Ona gцrə də Zəkəriyya ibadətgahın keşişləri ilə birlikdə Məryəmin yanına getdi.


7826487150665786.html
7826522504657398.html
    PR.RU™