ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ. 1. Розкрийте загальне поняття про корекцію та компенсацію.

1. Розкрийте загальне поняття про корекцію та компенсацію.

116. Назвіть фундаментальні положення психології, на яких будується корекція психічного розвитку.

117. Визначте стратегічну мету й завдання корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзії.

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Опорні поняття: корекція, компенсація, учні з порушеннями психофізичного розвитку, корекційно-розвивальна робота, навчальна команда.

Усне практичне завдання

Визначити основні вимоги до складання корекційних програм для дітей з особливими потребами в умовах інклюзії.

Картка для аудиторної самостійної роботи

Основні поняття Зміст
Корекційно-розвивальна робота
Навчальна команда
Корекція
Компенсація

Усне практичне завдання

Скориставшись запропонованою літературою та роздатковим матеріалом з прикладами корекційних програм для різних категорій дітей і підлітків з особливими потребами, проаналізувати їх оформлення.

Вправа

Студентам пропонується на основі теоретичних знань розробити програму (за вибором та зразком) і оформити в зошиті відповідно до поданого в методичних вказівках прикладу.

Після виконання завдання - обговорення з групою в аудиторії:

– Обґрунтувати вибір індивідуальної, групової (в закритій або відкритій групі) чи змішаної форми корекційної роботи для таких випадків:

а) дитина з раннім дитячим аутизмом (четверта група);

б) дитина з простою дислалією;

в) дитина з розумовою відсталістю;

г) дитина з порушенням міжособистісних стосунків (образливістю);

д) підліток з акцентуацією характеру, яка спричинила стан дезадаптації.

– Запропонувати шляхи створення розвиваючого середовища в загальноосвітній школі для включення дітей із порушеннями інтелекту.

Питання для усного опитування

1. Методичні вимоги до складання корекційних програм.

2. Обґрунтування вибору форми роботи, режиму проведення

занять.

3. Вимоги до комплектування груп дітей з особливими

потребами для проведення корекційної роботи.

4. Зміст і оформлення корекційної програми.

5. Документація, яка ведеться в ході реалізації корекційної

програми.

Завдання для письмового самостійного виконання

Опрацювати та законспектувати для доповіді відповідні теми з посібників:

1. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимо- действие специалистов. Коллективная монография /Под общ. ред. М.А. Поваляевой. Серия «Учебники, учебньїе пособия». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 352 с.2. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та інтелекту - К.: 2008. - с. 284

3. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту. - ТОВ «Поліпром», 2007. -171с.

4. Психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку з помірною та тяжкою розумовою відсталіс- тю - К.: ТОВ «Поліпром», 2006. - 156 с.


8165334004343666.html
8165386145199772.html
    PR.RU™